VERTROUWELIJKHEID

De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Op verzoek van de cliënt kan voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of verstrekt aan een te benoemen therapeut, arts en/of medisch specialist waarvoor de cliënt specifiek toestemming dient te verlenen (uw therapeut verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming nooit gegevens aan derden).

AFSPRAKEN BEHANDELINGEN/CONSULTEN

De therapeut is verplicht in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal consulten, waarin telkens zowel bij aanvang van het consult als afsluitend aan het consult een gesprek plaatsvindt. Afsluitend aan ieder consult wordt tevens in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen therapeutische handelingen verrichten. Voor een minderjarige cliënt en/of een cliënt onder voogdij/toezicht, dienen ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te verlenen. De therapeut verplicht zich de patiënt correct te verwijzen naar een collega (therapeut, arts en/of andere medische hulpverlener), indien de eigen behandeling niet toereikend is.

KOSTEN

De kosten van een behandeling staan op de website van Mesologiepraktijk Janne Elling vermeld. Dit tarief is zowel van toepassing op het eerste consult als op de vervolgconsulten. Individuele voedingsadviezen zijn inbegrepen in het consult en worden ná het consult schriftelijk of via de email verstrekt. Van de bevindingen van het eerste onderzoek ontvangt de cliënt zo nodig een schriftelijke rapportage. Voor het opstellen van een aanvullende schriftelijke rapportage voor de cliënt, dan wel op verzoek van de cliënt voor een therapeut, arts en/of medisch specialist worden kosten in rekening gebracht. Toekomstige aanpassingen van de tarieven worden minimaal 1 maand vóór de tariefwijziging kenbaar gemaakt via de website (www.janneelling.nl).

BETALING

De factuur wordt de cliënt per email toegestuurd. Hierna kan de cliënt het aanvragen van een (gedeeltelijke) vergoeding op basis van haar/zijn aanvullende ziektekostenverzekering indienen bij de zorgverzekeraar. Betalingswijze geschiedt volledig en aansluitend aan het consult via contant of betaalverzoek of in overleg eventueel per bankoverschrijving met een betalingstermijn van 14 dagen. Betaling per creditcard is niet mogelijk. De betalingswijze van aanvullende kosten geschiedt per bank met een betalingstermijn van 14 dagen.

ANNULERING

Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen, door een telefonische melding dan wel het achterlaten van een bericht op de app of voicemail of het versturen van een bericht via email. Van afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, wordt 75% van het consulttarief in rekening gebracht.

VERGOEDING VAN DE THERAPIE

De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging c.q. het beroepsregister en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de kosten van het consult (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komen. De consulten vallen onder alternatieve geneeskundige behandelingen. De cliënt informeert zelf voorafgaand aan een afspraak bij zijn of haar zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) vergoed worden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor deze afstemming met zijn/haar zorgverzekeraar.

BEREIKBAARHEID

Mesologiepraktijk Janne Elling werkt uitsluitend op afspraak. Als door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door kan gaan, zal dit zo spoedig mogelijk worden doorgeven en op een zo kort mogelijke termijn contact worden opgenomen om een vervangende afspraak in te plannen.

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf consulten uit te voeren of vragen te beantwoorden, wordt collega-therapeut Myra Harrems (mesologica.nl) ingeschakeld. De cliënt heeft hierin altijd zelf de keuze om hier niet mee akkoord te gaan.

AANSPRAKELIJKHEID

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de VBAG (vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze www.vbag.nl). Zie pagina Accreditatie & Klachten op de website van Mesologiepraktijk Janne Elling (link).

Mesologiepraktijk Janne Elling heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Alle eventuele gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie over de cliënt aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.  

Mesologie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van de klachten. Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van Mesologie niet worden weggenomen. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt.

Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject. Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met de huisarts en/of specialist.

De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor diens gezondheid. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut.

De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.

De therapeut zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of niet nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de behandeling slechts eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten en de cliënt, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of andere medische hulpverlener.